PatarimaiDarbo sutarties nutraukimas: Paprasti atsakymai į svarbiausius klausimus

Darbo sutarties nutraukimas: Paprasti atsakymai į svarbiausius klausimus

Darbo sutarties nutraukimas yra svarbus ir dažnai sudėtingas procesas, kuris gali įvykti įvairiais būdais, priklausomai nuo susiklosčiusių aplinkybių ir šalių susitarimo. Nuo abipusio susitarimo iki nutraukimo darbuotojo ar darbdavio iniciatyva, kiekviena situacija reikalauja žinojimo apie teisines nuostatas ir procedūras. Šiame straipsnyje apžvelgiame darbo sutarties nutraukimo pagrindus, procedūras ir šalių teises bei pareigas, siekiant užtikrinti sklandų ir teisingą procesą. Taip pat paminėsime, kaip svarbu yra turėti pavyzdinę darbo sutarties formą arba naują darbo sutarties formą, kad procesas būtų aiškus ir nesudarytų papildomų klausimų.

Ypač svarbus yra darbo sutarties nutraukimas bandomuoju laikotarpiu, kuris leidžia tiek darbdaviui, tiek darbuotojui įvertinti, ar darbo santykiai atitinka jų lūkesčius. Norint išvengti nesusipratimų, reikėtų aiškiai susitarti dėl nutraukimo sąlygų, kurias galima nurodyti darbo sutarties nutraukimo pavyzdyje.

1. Kada gali pasibaigti darbo sutartis?

 • Susitarus tarp šalių.
 • Nutraukiant šalies iniciatyva.
 • Nutraukiant darbdavio valia.
 • Be šalių valios, pvz., mirties atveju.
 • Kai neįmanoma nustatyti darbdavio buvimo vietos.
 • Kitais įstatymuose nustatytais atvejais.

 • Pavyzdinė darbo sutarties forma – ČIA
 • Nauja darbo sutarties forma – Atsisiųsti
 • Darbo sutarties nutraukimas/pakeitimas pavyzdys – Atsisiųsti

2. Kaip nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu?

 • Pasiūlymas turi būti raštu, su nurodytomis nutraukimo sąlygomis.
 • Sutikimas taip pat turi būti raštu.
 • Jei per 5 dienas nėra atsakymo, pasiūlymas laikomas atmestu.
 • Nutraukimo susitarimas baigia darbo sutartį nurodytomis sąlygomis.
 1. Abipusis sutikimas: Svarbiausia, kad abiem šalims reikia susitarti dėl darbo sutarties nutraukimo. Sutartis nutraukiama be papildomų sąlygų, išskyrus tas, kurias šalys nusprendžia įtraukti į susitarimą.
 2. Rašytinė forma: Susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo turi būti fiksuojamas raštu. Tai reiškia, kad turėtų būti parengtas atitinkamas dokumentas, kuriame nurodomos nutraukimo sąlygos, datą ir abiejų šalių parašai.
 3. Sąlygos: Šalys gali susitarti dėl bet kokių sąlygų, kurios joms yra priimtinos, įskaitant išeitinės išmokos, neatskleidimo sutartis, tęstinio mokymo ar kitokios kompensacijos klausimus.
 4. Pranešimas: Nors šis nutraukimo būdas remiasi abiejų šalių sutikimu, vis tiek gali būti nustatytas tam tikras pranešimo terminas, ypač jei to reikalauja darbo sutartis arba darbuotojas ir darbdavys nusprendžia taip susitarti.
 5. Socialinės garantijos: Darbdavys gali būti įpareigotas mokėti išeitinę išmoką arba suteikti kitas socialines garantijas, priklausomai nuo susitarimo su darbuotoju sąlygų.
 6. Teisės aktų laikymasis: Visi susitarimai turi atitikti galiojančius teisės aktus, įskaitant Darbo kodeksą, ir negali pažeisti darbuotojo teisių.

3. Kaip nutraukti darbo sutartį darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių?

 • Raštu, pranešant darbdaviui iš anksto (20 kalendorinių dienų).
 • Darbuotojas gali atšaukti prašymą per 3 dienas nuo pateikimo.

4. Kaip nutraukti darbo sutartį darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių?

 • Pavyzdžiui, ilgalaikė neapmokėta prastova, nevykdomi darbdavio įsipareigojimai.
 • Raštu, pranešant darbdaviui iš anksto (5 darbo dienos).
 • Darbdavys privalo išmokėti išeitinę išmoką.

5. Kaip nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės?

 • Dėl perteklinio darbo funkcijų, nepasiekiamų darbo rezultatų, ir kt.
 • Darbuotojas įspėjamas iš anksto (nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių).
 • Išmokama išeitinė išmoka.

6. Kaip nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės?

 • Dėl šiurkščių darbo pareigų pažeidimų.
 • Be išeitinės išmokos.
 • Darbuotojui turi būti suteikta galimybė pateikti paaiškinimus.

7. Kaip įforminti darbo sutarties pasibaigimą?

 • Raštu, nurodant nutraukimo pagrindą ir datas.
 • Darbdavys turi pranešti apie pasibaigimą socialinio draudimo fondui.
 • Darbuotojas gali prašyti išduoti pažymą apie darbą ir užmokestį.

8. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas

Terminuota darbo sutartis yra ta, kuri sudaroma tarp darbdavio ir darbuotojo nustatytam laikotarpiui arba tam tikrai darbo užduočiai atlikti. Šios sutarties nutraukimas gali įvykti keliais būdais, priklausomai nuo priežasties:

 1. Sutarties pasibaigimas: Dažniausiai terminuota darbo sutartis nutrūksta pasibaigus jos galiojimo laikotarpiui. Tokiu atveju darbdavys privalo iš anksto informuoti darbuotoją apie artėjantį sutarties pabaigos terminą, jei to reikalauja sutartyje nustatytos sąlygos arba įstatymai.
 2. Abipusis susitarimas: Darbdavys ir darbuotojas bet kuriuo metu gali susitarti dėl darbo sutarties nutraukimo abipusiu susitarimu. Tokiu atveju rekomenduojama fiksuoti susitarimo sąlygas raštu.
 3. Darbuotojo iniciatyva: Darbuotojas gali nutraukti terminuotą darbo sutartį pateikdamas rašytinį prašymą su nurodyta sutarties nutraukimo diena. Paprastai įstatymai ir sutartys numato pranešimo apie pasitraukimą terminus.
 4. Darbdavio iniciatyva: Darbdavys gali nutraukti terminuotą darbo sutartį tik įstatymuose nurodytais atvejais, pavyzdžiui, dėl darbuotojo darbo pareigų nevykdymo arba rimto pažeidimo, įmonės bankroto, darbo vietos likvidavimo ir pan. Tam tikrais atvejais darbdavys privalo mokėti išeitinę išmoką.
 5. Kitos priežastys: Terminuota darbo sutartis gali būti nutraukta ir kitų įstatymuose nurodytų priežasčių pagrindu, pavyzdžiui, darbuotojo mirties atveju arba kai darbuotojas tampa nedarbingas.

9. Kokie yra darbo sutarties nutraukimo apribojimai?

Nėščios moterys, tėvai auginantys mažus vaikus, ir kiti nurodyti atvejai saugomi nuo atleidimo be pateisinamos priežasties.

10. Kas yra grupės darbuotojų atleidimas?

Tai masinis atleidimas per tam tikrą laikotarpį, dėl kurio reikia informuoti Užimtumo tarnybą ir konsultuotis su darbo taryba ar profesine sąjunga.

11. Darbo sutarties nutraukimas bandomuoju laikotarpiu

Darbo sutarties nutraukimas bandomuoju laikotarpiu Lietuvoje yra reglamentuotas Darbo kodekso nuostatomis ir suteikia galimybę tiek darbdaviui, tiek darbuotojui per tam tikrą laikotarpį, paprastai iki trijų mėnesių, įvertinti, ar darbo santykiai atitinka jų lūkesčius ir poreikius. Štai keletas pagrindinių aspektų, susijusių su darbo sutarties nutraukimu bandomuoju laikotarpiu:

 1. Trumpesnis pranešimo terminas: Bandomojo laikotarpio metu darbo sutartį galima nutraukti palengvintomis sąlygomis, t. y., pranešimo terminas yra trumpesnis nei įprastai. Darbo kodeksas nustato, kad šiuo periodu darbuotojas ar darbdavys gali nutraukti darbo sutartį pranešę apie tai kitai šaliai prieš tris dienas.
 2. Mažiau formalumų: Nutraukiant darbo sutartį bandomuoju laikotarpiu, nereikalaujama tokio griežto procedūrų laikymosi, kaip nutraukiant įprastinę darbo sutartį. Tačiau pranešimas apie nutraukimą vis tiek turėtų būti pateiktas raštu.
 3. Abiejų šalių teisės: Bandomasis laikotarpis suteikia tiek darbdaviui, tiek darbuotojui galimybę nuspręsti, ar norima tęsti darbo santykius. Jei viena iš šalių nusprendžia, kad santykiai netenkina jų lūkesčių, ji gali inicijuoti darbo sutarties nutraukimą.
 4. Išeitinės išmokos ir kitos kompensacijos: Paprastai, nutraukiant darbo sutartį bandomuoju laikotarpiu, darbuotojas nėra teisės į išeitinę išmoką, išskyrus atvejus, kai tai nustatyta kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje.
 5. Teisinės apsaugos ribotumas: Darbuotojų teisinė apsauga nuo neteisėto atleidimo iš darbo bandomuoju laikotarpiu yra ribotesnė nei įprastu darbo laikotarpiu. Vis dėlto, darbdavys negali atleisti darbuotojo iš darbo dėl diskriminacinių priežasčių ar pažeidžiant kitas darbuotojų teises, nustatytas Darbo kodekse.

Bandomasis laikotarpis yra svarbus tiek darbuotojui, tiek darbdaviui, nes jis suteikia galimybę įvertinti tarpusavio tinkamumą neįsipareigojant ilgalaikiams darbo santykiams. Vis dėlto, svarbu, kad abiejų šalių elgesys ir sprendimai būtų pagrįsti profesiniais kriterijais ir atitiktų galiojančius teisės aktus.


Aipibendrinimas

Galutinėje dalyje pabrėžiame, kad darbo sutarties nutraukimas yra procesas, kuris reikalauja ne tik teisinių žinių, bet ir atsakingo požiūrio iš abiejų šalių. Informuotumas apie teises ir pareigas, teisingas procedūrų laikymasis, taip pat pavyzdinių dokumentų, pavyzdžiui, darbo sutarties nutraukimo pavyzdžio ar naujos darbo sutarties formos naudojimas, padeda užtikrinti, kad darbo santykių užbaigimas būtų vykdomas skaidriai ir teisingai. Teisingas ir atsakingas darbo sutarties nutraukimo tvarkymas ne tik apsaugo abi šalis, bet ir padeda išlaikyti profesinį orumą ir pagarba darbo santykiuose.

Populiariausi

Naujausi

Rekomenduojame

Naudingi straipsniai

Partneriai

Skaitykite daugiau